[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 


นายเสถียร เพ็ญภักดี
 ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.
จังหวัดพังงา
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.
จังหวัดพังงา
อำเภอ ที่อยู่ * ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต * รหัสไปรษณีย์ * คำนำหน้าชื่อ * ชื่อ และนามสกุล * ตำแหน่ง * เบอร์โทรศัพท์ (Office) * เบอร์โทรสาร (Office) * เบอร์มือถือ (ขอรับ SMS) * E-mail (@nfe.go.th) * E-mail อื่นๆ ที่ติดต่อได้ *
จังหวัด 59 หมู่ที่ 3 ตากแดด เมือง 82000 นาย นายเสถียร เพ็ญภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพังงา 076-481035 076-481037  081-9783549   satiandee@gmail.com
รองจังหวัด 59 หมู่ที่ 3 ตากแดด เมือง 82000 นาง นางคนึงนิจ เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพังงา 076-481035 076-481037 081-9784028 - nit.ksn@gmail.com
เมืองพังงา 59 หมู่ที่ 3 ตากแดด เมืองพังงา 82000 นาย ศักดา สถิรวิกรานต์ ผู้อำนวยการlสถานศึกษา 0 7648 1038 0 7648 1038 08 1891 5140   sakda99a@g-mail.com

เกาะยาว หมู่ที่ 1 เกาะยาวน้อย เกาะยาว 82160 นาย สมพงศ์ ฉิมหนู ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเกาะยาว 076-597110 - 084-6310745 - chimnoo04@hotmail.com

กะปง   ท่านา กะปง 82170 นาง ประพิศ  นพประชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 076-499433 076499433 081-8618952   krooprapis@gmail.com

คุระบุรี หมู่ที่ 2 แม่นางขาว คุระบุรี 82150 นาย ศักดา  ประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา 076 -491101 076-491765 081-979-1705   s_prachum@hotmail.com

ตะกั่วทุ่ง 76 หมู่ที่ 1 กระโสม ตะกั่วทุ่ง 82130 นาย อรรณพ  ผิวขำ ผู้อำนวยการlสถานศึกษา 076-496536 076-496536 089-871-3748   nop_nines@hotmail.com
ตะกั่วป่า กศน.อำเภอตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า 82110 นาย นายจิระนันท์ บุญเรือง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตะกั่วป่า 076442379 076-422399 081-8953193    ---------------------------
ท้ายเหมือง 1/2 หมู่ที่ 4 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง 82120 นาง จิตราภรณ์ แก้ววิสัย ผู้อำนวยการสถานศึึกษา 076-571182 076-571182 081-892-3699   kk_9k@hotmail.com
ทับปุด       หมู่ที4 ท้บปุด ท้บปุด 82130 นาย วิทยา  คชสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 076-442030 076-442030 081-978-6478   Wittaya.kot@gmail.com
 


เข้าชม : 3927
 
 
email สำนักงาน pna_nfedc@nfe.go.th 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา   
  ๕๙ หมู่ที่ ๓   ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  ๘๒๐๐๐ โทร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๕ - ๖ โทรสาร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๗
 มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ
muekzero24@gmail.com   ขอบคุณ อ.นิกร เกษโกมล ผู้พัฒนา cms

email สำนักงานกศน.จ.พังงา  pna_nfedc@nfe.go.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10